รับล้างบอยเลอร์ รับล้างคูลลิ่งและ condensor

งานบริการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานและคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการ บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด ดำเนินการโดยทีมงานวิศวกร ที่มีประสบการณ์ ใช้ระบบการจัดการคุณภาพ ตาม มาตรฐานสากล และ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้บริการ ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐาน และคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการบริการ การวิเคราะห์น้ำ น้ำดี และน้ำเสีย และอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมสิ่งแวดล้อม

ทางบริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในรายการทดสอบ pH, COD, TDS, SS, BOD, TNK, OIL GREASE และ ได้ผ่านการตรวจประเมิน GLP/DIW ในรายการ pH, SS จากโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเข้าสู่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ดีของกรม โรงงาน ส่วนงานระบบบำบัดน้ำเสีย ทางบริษัทฯ มีบริการเกี่ยวกับการวิเคราะห์น้ำเสีย

มาตรฐานจากองค์กร ทั้งระดับสากล และระดับประเทศ
บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศด้านคุณภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ผู้บริหาร มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 20 ปี
บริษัทมีลูกค้าในธุรกิจหลายประเภท จำนวนมากกว่า 500 ราย
บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์เคมีและงานบริการอย่างครบวงจร
ทีมงานที่มีความเอาใจใส่ ในการบริการลูกค้า
บริษัทมีความมั่นคง และ มีจรรยาบรรณ

งานล้างทาความสะอาดหอหล่อเย็น

Cooling Tower service

 • Distinctive Experts That Provide Effortless Expertise
 • Enriched Outcomes Enabled By Experienced Professionals
 • Wide-Ranging Thoughts Bread Exceptional Ideas
 • Generating Best Results Through Open Communication
 • Extensive Marketing Research Generates Valuable Insights
 • We are Results-Driven, Oriented, We deliver results

งานทาความสะอาด Boiler

Boiler cleaning service

 • Distinctive Experts That Provide Effortless Expertise
 • Enriched Outcomes Enabled By Experienced Professionals
 • Wide-Ranging Thoughts Bread Exceptional Ideas
 • Generating Best Results Through Open Communication
 • Extensive Marketing Research Generates Valuable Insights
 • We are Results-Driven, Oriented, We deliver results

งานล้างทำความสะอาด E-vap

Evap cleaning service

 • Distinctive Experts That Provide Effortless Expertise
 • Enriched Outcomes Enabled By Experienced Professionals
 • Wide-Ranging Thoughts Bread Exceptional Ideas
 • Generating Best Results Through Open Communication
 • Extensive Marketing Research Generates Valuable Insights
 • We are Results-Driven, Oriented, We deliver results

งานเปลี่ยนท่อ Menbrane ระบบ Ro

Change pipe service

 • Distinctive Experts That Provide Effortless Expertise
 • Enriched Outcomes Enabled By Experienced Professionals
 • Wide-Ranging Thoughts Bread Exceptional Ideas
 • Generating Best Results Through Open Communication
 • Extensive Marketing Research Generates Valuable Insights
 • We are Results-Driven, Oriented, We deliver results

งานล้างทำความสะอาดเครื่องทำน้ำแข็ง

Ice cleaning service

 • Distinctive Experts That Provide Effortless Expertise
 • Enriched Outcomes Enabled By Experienced Professionals
 • Wide-Ranging Thoughts Bread Exceptional Ideas
 • Generating Best Results Through Open Communication
 • Extensive Marketing Research Generates Valuable Insights
 • We are Results-Driven, Oriented, We deliver results

ช่องทางติดต่อ

(034) 471 209

Email : kriscoman@gmail.com
Email : saleadmin@kriscochemical.com
เปิดให้บริการ จ-ส 08:00 - 17:00

ช่องทางข่าวสาร

ติดตาม
ติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook: Krisco Chemical